Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgileriniz, veri sorumlusu olarak DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket”) tarafından sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz

Bizimle ürün satın alırken, üyelik formu doldururken, e-posta vasıtasıyla, Site vasıtasıyla, telefonla, yazı ile veya başka yollarla iletişim kurduğunuzda sağlanan bazı bilgileri ve kişisel verileri toplamaktayız. Toplanan kişisel veriler aşağıdakiler aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 • Adınız ve soyadınız;
 • E-posta adresi;
 • Cinsiyet;
 • Telefon numarası;
 • Posta adresi;
 • Yaş/doğum tarihi;
 • Ürünlerimizle ilgili görüşleriniz;
 • Mesleğiniz;
 • Bankacılık ve online ödeme hizmetlerine yönelik mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde ödeme detaylarınız;
 • Fatura bilgileriniz;
 • Satın alma geçmişiniz;
 • Siparişin yerine getirilmesi kapsamında sağlayacağınız başkaca veriler;
 • Bizimle iletişim kurarken iletebileceğiniz özel talepler (yalnızca arşivleme amaçlarına yönelik).

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sadakat kart programı süreçlerinin işletilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş ortaklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verilerinizi, Mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ile, Mağazalarda satış danışmanlarına sözlü olarak beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kişilerce bilgi sistemlerimize kaydedilmesi, Mağazalar veya e-ticaret sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemleri esnasında paylaştığınız bilgilerin bilgi sistemlerimize kaydedilmesi, site üyesi olmanız veya mobil telefonunuz da lokasyon paylaşımının açık olması, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere site de çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle, mağaza ve site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden siteye yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, çağrı merkezi, site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi, zenginleştirilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri ( Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; isim- soy isim, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon bilgileri, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb ) sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, https://www.drappe.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu info@drappe.com  adresine güvenli elektronik imzalı olarak talebinizi iletebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

 • Ticaret ünvanı: DRAPPE GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
 • Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde, No:27 A. Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
 • Web adresi: www.drappe.com
 • Tel: 0 533 134 76 79

       0 533 134 76 80